පුවත්

  • ෙව්ෆැං සතුට මුහුද වෙළඳ සමාගම, සීමාසහිත සහභාගි Tendence පෙන්වන්න

    ෙව්ෆැං සතුට මුහුද වෙළඳ සමාගම, සීමාසහිත අගෝ, 2014 සිට ෆ්රැන්ක්ෆර්ට් පැවති Tendence පෙන්වන්න සහභාගි වූහ. ඔක්, 2015 සිට 118 කැන්ටන් සාධාරණ සන්තකයට ගන්නා පැවති ෙව්ෆැං සතුට මුහුද වෙළඳ සමාගම, සීමාසහිත සහභාගි වූහ. අපේ්රල්, 2016 සිට 119 කැන්ටන් සාධාරණ සන්තකයට ගන්නා පැවති ෙව්ෆැං සතුට මුහුද වෙළඳ සමාගම, සීමාසහිත සහභාගි වූහ. ෙව්ෆැං සතුට මුහුද වෙළඳ සම ...
    වැඩිදුර කියවන්න

WhatsApp Online Chat !