ព័ត៍មាន

  • Weifang អំណរសមុទ្រ Trading Co. , Ltd បានចូលរួមទំនោរចិត្ដបង្ហាញ

    Weifang អំណរសមុទ្រ Trading Co. , Ltd បានចូលរួមបានបង្ហាញនិន្នាការមួយបានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុង Frankfurt ពីខែសីហាឆ្នាំ 2014 ។ Weifang អំណរសមុទ្រ Trading Co. , Ltd បានចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ 118 Canton ប្រារព្ធធ្វើនៅក្វាងចូវពីខែតុលាឆ្នាំ 2015 ។ Weifang អំណរសមុទ្រ Trading Co. , Ltd បានចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ 119 Canton ប្រារព្ធធ្វើនៅក្វាងចូវពីខែមេសាឆ្នាំ 2016 ។ Weifang អំណរសហ ... សមុទ្រពាណិជ្ជកម្ម
    អាន​បន្ថែម

WhatsApp Online Chat !